Előfizetői szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek Hirdetés megjelenítéséhez

Az autopro.hu a Trivero Kft. által üzemeltetett járműipari szakportál, ahol a szakmai információk mellett vállalkozások jelentethetik meg hirdetéseiket, ill. tekinthetik meg mások hirdetéseit, valamint igénybe vehetik az ezzel kapcsolatos és tartalmi szolgáltatásokat.

1. Általános szabályok

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az autopro.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) valamint az azon hirdetők között létrejövő jogviszonyt, jogosultságokat és kötelezettségeket szabályozza. Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozása a hirdetővel való ellenkező megállapodás hiányában kizárólagosan érvényes a weboldalon megjelentetni kívánt valamennyi hirdetés közzétételére.

1.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek tekintetében a továbbiakban „Szolgáltató” a Trivero kft. (Székhely: 9022 Győr, Czuczor G. u. 13., Cégjegyzékszám: 08-09-023557, Adószám: 23930829-2-08, Bankszámlaszám:17600011-00573609-00200004, Tel/Fax: 06 96 529-682, E-mail: autopro@autopro.hu) a továbbiakban „Hirdető” az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely maga vagy saját nevében hirdetést kíván közzétenni a Weboldalon.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A hirdetések megjelentetése a Weboldalon előzetes szerződést kötést követően kerül sor. A szerződés aláírásával a Hirdető nyilatkozik arról, hogy jelen ÁSZF-et elfogadja, és az abban foglaltakat magára kötelezőnek ismeri el.

2.2. A hirdetési díjakat, valamint a hirdetési csomagokat a média ajánló (www.autopro.hu) tartalmazza. Attól eltérni csak a Hirdetővel kötött szerződés keretében lehet. Az ügyfél igénye szerint a kiadó vállalja külön megállapodásban rögzített díjazás ellenében a portálon és print kiadványaiban megjelenő kreatív hirdetések gyártását.

A kiadó a hirdetési díjakról a teljesítést követő 8 napon belül Szolgáltató számlát állít ki. A hirdetési díjak fizetési határideje a számla kiállításától számított 15 nap. Késedelmes teljesítés esetén Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számol fel. A fizetési határidő lejártát követő öt nappal nem fizetés esetén a tartozás kezelését követeléskezelőre bízzuk.

2.3. A hirdetések körébe tartozó hirdetéseket a rendszerkarbantartások alkalmával törölhetjük. Az üzenetek törlésére különösen abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azok

 •  nem felelnek meg a Weboldal autóiparral kapcsolatos tartalmának

 •  jogszabályba ütköznek,

 •  Büntető Törvénykönyvbe ütköznek,

 •  személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogokat, szerzői jogokat, vagy a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat sértik,

 •  amelyeknek tartalma hiányos, illetve feltételezhető, hogy nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza,

 •  amelyek nagy tömegben, ugyanolyan tartalommal kerülnek meghirdetésre,

 •  amelyek nem megfelelő formátumban kerülnek a Weboldalra feltöltésre.

 •  amelyek konkurens oldalakat reklámoznak.

3. A szerződés időtartama, megszűnés

3.1. A Szolgáltató a Hirdetőt kizárhatja a 2.3. pontban felsorolt tartalmú, illetve formátumú hirdetések ugyanazon Hirdető általi ismételt megjelentetése esetén, illetve

 •  amennyiben a Hirdető a már megjelentetett hirdetést, felszólítás és a 15 napos határidő hosszabbítás ellenére sem fizeti ki határidőre;

 • ha a Hirdető vagyona ellen csődeljárás indult vagy a költségeket fedező vagyon hiánya esetén csődeljárást elutasítják;

 •  ha a Hirdető bűncselekményt, szabálysértést, vagy a www.autopro.hu számára káros cselekményeket hajt végre;

 • ha a Hirdető hamis, valótlan személyes adatokat ad meg, ha a Hirdető elveszti jog- és cselekvőképességét.

 

4. Elállás, felmondás

4.1. A Felek jogosultak arra, hogy a köztük létrejött, jelen Általános Szerződési Feltételeken alapuló szerződést közös megegyezéssel, írásban megszüntessék, illetve módosítsák.
4.2. Hirdető és Szolgáltató jogosult a szerződést 30 napos felmondási idő figyelembe vételével rendes felmondással megszüntetni.
4.3. Amennyiben a Hirdető az előző határidőn belül felmondja vagy eláll a szerződéstől akkor az alábbi mértékű kötbért köteles a Szolgáltatónak fizetni.

 • 15 – 30 napon belül történik akkor a szolgáltatás értékének 25%-a
 • 0 – 15 napon belül a szolgáltatás értékének 50%-a.

4.4. A www.autopro.hu fenntartja magának a jogot, a szerződéstől, vagy a szolgáltatás még nem teljesített részétől, jelentős ok miatt, azonnali hatállyal elálljon. Jelentős okról van szó különösen a 4.1. pontban felsorolt esetekben.
4.5. Az elállás vagy felmondás kizárólag írásban történik.

5. Felelősség

5.1. Hirdető veszi, hogy az általa a Weboldalon megjelentetett hirdetések tartalmáért kizárólagos felelősséggel tartozik, valamint azoknak illegális, jogszabálysértő tartalma hatósági eljárást vonhat maga után.

5.2. A Szolgáltató a Weboldalon elhelyezett hirdetések tartalmáért nem vonható felelősségre. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hirdetések tartalmával, az azokban található információkkal kapcsolatban felmerült közvetett vagy közvetlen, járulékos vagy másodlagos, regisztrált felhasználók vagy harmadik személyek körében felmerült károkért, ugyanakkor mindent megtesz annak érdekében, hogy az ilyen tartalmú hirdetések ne jelenjenek meg, illetve azokat a Weboldalról eltávolítsa.

5.3. Amennyiben Szolgáltatóval szemben a Hirdető által a Weboldalon elhelyezett valamely hirdetéssel kapcsolatosan harmadik személy igényt érvényesítene, abban az esetben a Hirdető köteles a Szolgáltatónak ezzel kapcsolatos költségét megtéríteni, az igényérvényesítésért helytállni, valamint Szolgáltató minden, ezzel összefüggésben közvetlenül vagy közvetve felmerült költségéért helytállni.

5.4. Amennyiben a Weboldalon megjelenített hirdetés a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból a megrendelttől eltérő tartalommal, formában illetve időpontban jelenik meg, Szolgáltató a Hirdető írásbeli figyelmeztetése alapján köteles a hibát kijavítani, ellenkező esetben az adott hirdetés tekintetében Hirdető kérheti a hirdetési díj visszatérítését.

5.5. Szolgáltató felelőssége kizárólag a hirdetési díj összegéig terjedhet.

5.6. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel Vis Maior következtében felmerülő károkért (háború, sztrájk, természeti katasztrófa stb.).

6. Szerkesztőségi tartalom

Az Autopro.hu -tól értesüléseket, híreket, cikkeket eseti jelleggel átvenni csak és kizárólag a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a lapra utaló egyértelmű és jól látható hivatkozást (név+webcím/link, pl.: "Forrás: autopro.hu" és/vagy "- írja az autopro.” minden egyes közlésnél feltünteti.

Híreink, cikkeink rendszeres, szisztematikus, gyakori másolása/átvétele/tükrözése még forrásmegjelöléssel is TILOS, kivéve ha arra az autopro.hu kiadója írásban, kifejezetten engedélyt ad.

Az autopro.hu domain név, az autopro/autopro.hu név és az autopro.hu logó használata a www.autopro.hu oldalra történő hivatkozás kivételével - kizárólag az autopro.hu kiadójának előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

Az autopro.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a téves vagy pontatlan tájékoztatásból fakadó esetleges károkért, valamint a felhasználók által beküldött hozzászólások és a belinkelt oldalak tartalmáért felelősséget nem vállal.

7. Vegyes rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezése hiányában a Felek között létrejövő szerződésre a magyar jog rendelkezései irányadók. Amennyiben a Felek között jogvita alakulna ki, Felek vállalják, hogy nézeteltéréseiket elsősorban békés úton rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, Felek vitás kérdéseik rendezésére a Győr Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2012. április 16-tól lépnek életbe.

Szammer István
ügyvezető igazgató

Bozsaky Csaba 
ügyvezető igazgató 

Hírlevél feliratkozás

Kiemelt partnereink