Rendezvények / Képzések

2017 március

H
K
Sz
Cs
P
Sz
Szo
27
28
4
5
7
9
11
12
15
16
17
18
19
25
26
1
2

A minőségtudat kialakítása, és a minőséggel kapcsolatos elkötelezettség fokozás

Kezdete: 2017.03.02. 09:00
Vége: 2017.03.02. 17:00
Helye: 1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Vinçotte irodaház)
Leírás:

Az A minőségtudat kialakítása, és a minőséggel kapcsolatos elkötelezettség fokozása képzés leírása:

A kép­zés cél­ja, hogy a részt­ve­vők meg­ért­sék, és el­sa­já­tít­sák a mi­nő­ség­gel kap­cso­la­tos összes tud­ni­va­lót, a mi­nő­ség sze­re­pét és fon­tos­sá­gát sa­ját mun­ká­juk­ban, ami si­ke­res­sé és el­fo­ga­dot­tá te­he­ti te­vé­keny­sé­gü­ket és cé­gük mű­kö­dé­sét a ve­vői el­vá­rá­sok mi­nél jobb tel­je­sí­té­se ér­de­ké­ben. A kép­zés lo­gi­kus és egy­sze­rű el­ven kö­ze­lí­ti meg a mi­nő­ség je­len­tő­sé­gé­nek meg­ér­té­sét, és ez­ál­tal te­szi le­he­tő­vé en­nek tu­da­tos al­kal­ma­zá­sát a kol­lek­tí­vák szá­má­ra.

Kinek ajánljuk:

Mindenkinek, aki minőségirányítási (ISO 9001, ISO/TS 16949) rendszert szeretne kiépíteni, vagy működtetni.

Részletes információ és jelentkezés a Vincotte honlapján.Autóipari eseményt szervez?

Amennyiben eseménynaptárunkból hiányol egy autóiparral kapcsolatos rendezvényt vagy képzést kérjük küldje el nekünk!


Beküldés!
Hírlevél feliratkozás

Kiemelt partnereink